Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện

Danh sách các cơ sở ký cam kết điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Tính tới thời điểm 27/12/2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Yên Bái đã tiếp nhận bản cam kết về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của 26 cơ sở. Có phụ lục chi tiết đính kèm

Danh sách các cơ sở cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2020 (tính tới ngày 27/12/2020)

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Trong năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 57 cơ sở (tính tới thời điểm 27/12/2020). Danh sách chi tiết đính kèm

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KÝ CAM KẾT SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG, LÂM, THỦY SẢN AN TOÀN

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Năm 2019 Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái tổ chức ký cam kết đối với 43 cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản nhỏ lẻ theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2019

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Năm 2019, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã thẩm định và cấp giấy chứng nhận cho 68 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý.

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KÝ CAM KẾT SX, KD AN TOÀN (Tính đến ngày 6.12.2019)

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Tính đến ngày 6.12.2019, CHi cục đã cam kết đối với 42 cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản nhỏ lẻ theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ […]

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP (Tính đến ngày 2.12.2019)

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Năm 2019, Thẩm định cho 66 cơ sở trong đó cấp 64 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 64 cơ sở đạt yêu cầu theo quy định và 02 cơ sở không đạt yêu cầu, phòng đã tham mưu cho lãnh đạo ban hành văn bản trả lời […]

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ATTP THEO THÔNG TƯ 38/2018

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Thủ tục hành chính Ngày đăng: Người đăng: .

Mẫu đơn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Mẫu đơn cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Tính đến ngày 18.6.2019, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã ký cam kết đối với 19 cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản nhỏ lẻ.