Chuyên mục: HỆ THỐNG VĂN BẢN

Thông báo tạm dừng đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản từ năm 2023

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

 Ngày 19/12/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 9273/BNN-CCPT về chấm điểm công tác quản lý chất lượng, chế biến và phát triển nông lâm thủy sản. Theo nội dung văn bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tạm dừng việc đánh giá, xếp hạng công tác […]

Thông tư 15/2023/TT-BNNPTNT bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 15/12/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BNNPTNT về việc bãi bỏ một số thông tư về khảo nghiệm giống cây trồng, quy chuẩn quốc gia lĩnh vực trồng trọt, kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản, nội dung cụ thể như […]

Quyết định 195/QĐ-SNN về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm

Chuyên mục: Quyết định Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 10/11/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 195/QĐ-SNN về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với phòng, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái. […]

Quyết định 98/QĐ-CCQLCL về Ban hành Quy chế văn hóa công vụ

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 13/11/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 98/QĐ-CCQLCL về Ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại Chi cục. Nội dung chi tiết như sau:

Kế hoạch 32/KH-CCQLCL về triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở;Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 30/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Kế hoạch số 83/KH-SNN ngày 20/10/2023 của Sở […]

Quyết định 1547/QĐ-UBND Phân bổ kinh phí hỗ trợ DNNVV

Chuyên mục: Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tin tức - Sự kiện, Tỉnh Yên Bái Từ khóa: , Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 30/8/2023, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1547/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Theo đó nội dung hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết, chuỗi giá […]

Mạng lưới Tư vấn viên hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp, Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-BNN-QLDN ngày 10/1/2022 về việc “Ban hành lĩnh vực, tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các Quyết định phê […]

Nghị định số 59/2023/NĐ-CP

Chuyên mục: Nghị định Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 14/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nội dung Nghị định như sau:

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH – CCQLCL ngày 10/01/2023 của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản về triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản báo cáo kết quả cải cách hành chính […]

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện công văn số 923/SNN-KHTC ngày 22/5/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản báo cáo cụ thể như sau: I. KẾT QUẢ […]