Chuyên mục: Tỉnh Yên Bái

Quyết định số 08/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chuyên mục: Quyết định, Tin tức - Sự kiện, Tỉnh Yên Bái, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau đây là nội dung chi tiết của Quyết […]

QUY CHẾ SỐ 55 PHỐI HỢP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Chuyên mục: Tỉnh Yên Bái Ngày đăng: Người đăng: .

Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm , thủy sản thuộc trách nhiệm quản lý của ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG PHÂN CẤP 531/QĐ-UBND TỈNH YÊN BÁI

Chuyên mục: Tỉnh Yên Bái Ngày đăng: Người đăng: .

Quyết định về việc phân công phân cấp quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNG THUỘC CHI CỤC

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Tỉnh Yên Bái Ngày đăng: Người đăng: .

ngày 27 tháng 8 năm 2018, Sở NN và PTNT ban hành quyết định sát nhập các phòng thuộc Chi cục QLCL NLS và TS. Theo đó chức năng nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức của các phòng có sự thay đổi.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NN

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Tỉnh Yên Bái Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 3/7/2018 Sở Nông nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Giám đốc Sở NN và PTNT Yên Bái đánh giá cao các kết quả đã đạt được. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần khắc phục. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Giám đốc Sở đã chỉ phương hướng và giải pháp cần triển khai. Trong đó cần khẩn trương triển khai các chuỗi giá trị sản xuất đã được phê duyệt tại một số huyện như: Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, thành phố Yên Bái.

KẾ HOẠCH 139/KH-BCĐ

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Tỉnh Yên Bái Ngày đăng: Người đăng: .

Kế hoạch số 139/ KH-BCĐ ngày 4/7/2018 của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018.
Nhằm kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm các khâu sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng Sở, Ban, Ngành phối hợp trong công tác thực hiện. Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm yêu cầu từng đơn vị có kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thời gian thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2018.