Chuyên mục: HÀNH CHÍNH CÔNG

Thông báo về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng, Thủ tục hành chính, Tin tức - Sự kiện, Tự công bố sản phẩm Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố các sản phẩm thực phẩm đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi […]

Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của tỉnh Yên Bái về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vị quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Chuyên mục: Thủ tục hành chính, Tin tức - Sự kiện, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Yên Bái, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 454/SNN-VP ngày 24 tháng 3 năm 2021 về việc triển khai, thực hiện các thủ tục hành chính được bãi bỏ. Nội dung Chi […]

CÔNG VĂN V/V NỘP HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Chuyên mục: Thủ tục hành chính, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Công văn số 699/UBND-VX ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 536/SNN-VP ngày 13/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đề nghị người dân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính lựa chọn hình thức thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ATTP THEO THÔNG TƯ 38/2018

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Thủ tục hành chính Ngày đăng: Người đăng: .

Mẫu đơn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Mẫu đơn cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Thủ tục hành chính Từ khóa: , Ngày đăng: Người đăng: .

Mẫu đơn cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các trường hợp: Hết hạn, mất hỏng, thất lạc, thay đổi, bổ sung thông tin.

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP (Trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Thủ tục hành chính Từ khóa: , , , Ngày đăng: Người đăng: .

Hồ sơ trình tự thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong các trường hợp: Hết hạn, mất, hỏng, thay đổi thông tin, bổ sung… thực hiện theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ….

Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Chuyên mục: Thủ tục hành chính, Xác nhận chuỗi sản phẩm AT Ngày đăng: Người đăng: .

Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

THỦ TỤC CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Chuyên mục: Chứng nhận đủ điều kiện, Thủ tục hành chính Ngày đăng: Người đăng: .

Thủ tục, hồ sơ cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được thực hiện theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

THỦ TỤC XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Chuyên mục: Thủ tục hành chính, Xác nhận kiến thức Từ khóa: , , , Ngày đăng: Người đăng: .

Thủ tục, hồ sơ cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương về việc hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm