XÁC NHẬN KIẾN THỨC ATTP (Cập nhật đến ngày 02.12.2019

Năm 2019, Chi cục đã tổ chức 18 đợt thi XNKT ATTP cho 36 cơ sở chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản, với tổng số 247 lượt học viên tham gia. Kết quả 207/247 học viên đạt yêu cầu và 40 học viên không đạt yêu cầu, cụ thể như sau:

STT Loại hình cơ sở Số cơ sở Số lượt người tham gia Kết quả
Đạt Không đạt
1 Chế biến giò, chả và các sản phẩm từ thịt 22 31 29 2
2 Sơ chế, chế biến nguồn gốc thực vật 6 107 74 33
3 Chế biến chè 8 109 104 5
  Tổng 36 247 207 40

(Ghi chú: Trong số 40 học viên không đạt yêu cầu đã có 35 học viên đăng ký thi lại và đạt yêu cầu theo quy định).

Bài viết liên quan:

XÁC NHẬN KIẾN THỨC ATTP (Cập nhật đến ngày 02.12.2019

CẬP NHẬT CƠ SỞ CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC ATTP ĐẾN NGÀY 18.6.2019

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ XÁC NHẬN KIẾN THỨC ATTP (TÍNH ĐẾN NGÀY 2.5.2019)

DỮ LIỆU XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ ATTP NĂM 2018

CẬP NHẬT XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ ATTP ĐẾN NGÀY 23/11/2018