Thông báo về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố các sản phẩm thực phẩm đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận. Để các cơ sở nắm được nội dung thực hiện tự công bố sản phẩm thực phẩm đúng theo quy định, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản đã ban hành Thông báo số 14/TB-QLCL ngày 01 tháng 7 năm 2021 về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Nội dung chi tiết như sau:

Bài viết liên quan:

Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm (Cập nhật đến ngày 24.5.2023)

Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 5/2023

Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm (Cập nhật tới ngày 20.3.2023)

Bản tin lúa gạo (từ 13/3 – 17/3/2023)

Hướng dẫn thực hiện Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái hỗ trợ