Ban hành tờ rời tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2022

Thực hiện Kế hoạch về tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2022, Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã xây dựng 02 tờ rời tuyên truyền an toàn thực phẩm và đã được Sở Thông tin truyền thông cấp giấy phép xuất bản. Sau đây là nội dung của 02 tờ rời:

  1. Tờ rời có nội dung: Trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

2. Tờ rời có nội dung: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm

Bài viết liên quan:

Ban hành tờ rời tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2023

Ban hành tờ rời tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2022