Văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Kế hoạch số 03/KH-CCQLCL ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chi cục QLCL NLS và TS Yên Bái về việc triển khai cải cách hành chính năm 2022

Kế hoạch số 07/KH-CCQLCL ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Chi cục QLCL NLS và TS Yên Bái về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Kế hoạch số 13/KH-CCQLCL-QLCL ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chi cục QLCL NLS và TS Yên Bái về triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Kế hoạch số 14/KH-CCQLCL-QLCL ngày 28 tháng 01 năm 2022 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Kế hoạch số 17/KH-CCQLCL ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Chi cục QLCL NLS và TS Yên Bái về tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2022

Kế hoạch số 20/KH-CCQLCl ngày 21 tháng 4 năm 2022 về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015 năm 2022

Kế hoạch số 23/KH-CCQLCL ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Chi cục QLCL NLS và TS Yên Bái về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 202

Kế hoạch số 24/KH-CCQLCL ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Chi cục QLCL NLS và TS tỉnh Yên Bái về việc chuyển đổi số của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản năm 2022

Bài viết liên quan:

Hướng dẫn thực hiện Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái hỗ trợ

Văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Phát triển lâm nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế – kỹ thuật theo hướng hiện đại

Thông báo về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Quyết định số 145/QĐ-SNN ngày 29/6/2021 ban hành Quy định phân công và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái