Tag Archives: Hỗ trợ DNNVV

Quyết định số 153/QĐ-SNN Phê duyệt kế hoạch thực hiện hỗ trợ DNNVV năm 2023

Ngày 16/10/2023, Sở Nông nghiệp ban hành Quyết định số 153/QĐ-SNN về việc Phê duyệt kế hoạch thực hiện hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nông nghiệp sử dụng nguồn ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Theo đó:

 • Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
 • Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ: 07 doanh nghiệp
 • Tổng kinh phí thực hiện: 365.200.000 đồng
 • Thời gian hỗ trợ: Năm 2023
 • Cơ quan hỗ trợ DNNVV: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái

Chi tiết tại:

Thông báo về việc hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nông nghiệp năm 2023

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-CCQLCL ngày 26/9/2023 của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc Thành lập Tổ thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị lĩnh vực nông nghiệp năm 2023;

Căn cứ hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị của các doanh nghiệp;

Căn cứ kết quả thẩm định của Tổ thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị lĩnh vực nông nghiệp năm 2023;

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản thông báo 07 doanh nghiệp đủ điều kiện để hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nông nghiệp, cụ thể như sau:

 1. Công ty cổ phần NYA
 2. Công ty TNHH chế biến thủy sản sạch Hải Hà
 3. Công ty TNHH Yamazaki Việt Nam
 4. Công ty TNHH Linh Thuận Văn Chấn
 5. Công ty TNHH chè Hiền Từ
 6. Công ty TNHH Thanh An Văn Chấn
 7. Công ty cổ phần chè Shan Tuyết

Chi tiết tại: