Author Archives: Nguyễn Mai Hiên

Danh sách các bản tự công bố sản phẩm (tính đến ngày 12/6/2023

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố các sản phẩm thực phẩm đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận

Ban hành tờ rời tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2023

Thực hiện Kế hoạch về tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã xây dựng 02 tờ rời tuyên truyền về an toàn thực phẩm và đã được Sở Thông tin truyền thông cấp giấy phép xuất bản. Sau đây là nội dung của 02 tờ rời:

1. Tờ rời có nội dung: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm

2. Tờ rời có nội dung: Quy định mới về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.