Chuyên mục: HỆ THỐNG VĂN BẢN

Quyết định 98/QĐ-CCQLCL về Ban hành Quy chế văn hóa công vụ

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 13/11/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 98/QĐ-CCQLCL về Ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại Chi cục. Nội dung chi tiết như sau:

Yên Bái phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Tỉnh Yên Bái Từ khóa: , Ngày đăng: Người đăng: .

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn vừa ký ban hành quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 – 2030″ Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 – […]

Kế hoạch 32/KH-CCQLCL về triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở;Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 30/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Kế hoạch số 83/KH-SNN ngày 20/10/2023 của Sở […]

Quyết định 1547/QĐ-UBND Phân bổ kinh phí hỗ trợ DNNVV

Chuyên mục: Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tin tức - Sự kiện, Tỉnh Yên Bái Từ khóa: , Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 30/8/2023, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1547/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Theo đó nội dung hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết, chuỗi giá […]

Mạng lưới Tư vấn viên hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp, Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-BNN-QLDN ngày 10/1/2022 về việc “Ban hành lĩnh vực, tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các Quyết định phê […]

Nghị định số 59/2023/NĐ-CP

Chuyên mục: Nghị định Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 14/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nội dung Nghị định như sau:

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH – CCQLCL ngày 10/01/2023 của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản về triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản báo cáo kết quả cải cách hành chính […]

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện công văn số 923/SNN-KHTC ngày 22/5/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản báo cáo cụ thể như sau: I. KẾT QUẢ […]

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

Chuyên mục: Bộ Nông nghiệp Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 11/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-BNN-CĐS về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 Mục đích của Kế hoạch là đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với kêu gọi […]

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và xúc tiến thương mại lĩnh vực nông nghiệp năm 2023

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và xúc tiến thương mại lĩnh vực nông nghiệp năm 2023, cụ thể như sau: I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Phấn đấu […]