Chuyên mục: Cục Chất lượng, CB và PTTT

Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB

Chuyên mục: Cục Chất lượng, CB và PTTT Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 19/4/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp […]