Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng

Quyết định 98/QĐ-CCQLCL về Ban hành Quy chế văn hóa công vụ

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 13/11/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 98/QĐ-CCQLCL về Ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại Chi cục. Nội dung chi tiết như sau:

Kế hoạch 32/KH-CCQLCL về triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở;Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 30/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Kế hoạch số 83/KH-SNN ngày 20/10/2023 của Sở […]

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH – CCQLCL ngày 10/01/2023 của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản về triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản báo cáo kết quả cải cách hành chính […]

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện công văn số 923/SNN-KHTC ngày 22/5/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản báo cáo cụ thể như sau: I. KẾT QUẢ […]

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và xúc tiến thương mại lĩnh vực nông nghiệp năm 2023

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và xúc tiến thương mại lĩnh vực nông nghiệp năm 2023, cụ thể như sau: I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Phấn đấu […]

Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 31/3/2023, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành Kế hoạch số 21/KH-CCQLCL về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2023, nội dung cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục […]

Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-SNN ngày 08/3/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023, Kế hoạch số 01/KH- CCQLCL ngày 10/01/2023 của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản về […]

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xây dựng Kế hoạch triển khai tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của Chi cục, cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích – […]

Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SNN ngày 23/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái về việc triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã ban hành Kế hoạch 01/KH-CCQLCL ngày 10/1/2023 về […]

Báo cáo khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Thông báo số 87/TB-ĐKTr ngày 30/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản báo cáo khắc phục các tồn tại, hạn […]