Chuyên mục: Thông tư

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT

Chuyên mục: Thông tư Ngày đăng: Người đăng: .

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT ngày 23/02/2023 hợp nhất 02 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNTngày 25/12/2018 và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông […]

Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT

Chuyên mục: Thông tư Ngày đăng: Người đăng: .

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, nội dung thông tư như sau:

Thông tư 24/2019/TT-BYT

Chuyên mục: Thông tư, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Thông tư số 24/2019/TT-BYT thay thế Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT

Chuyên mục: Thông tư Ngày đăng: Người đăng: .

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 về quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm […]

Sửa đổi Thông tư 286/2016/TT-BTC

Chuyên mục: Thông tư, Tin tức - Sự kiện Ngày đăng: Người đăng: .

Thông sửa đổi thông tư 286/2016/tt-btc có hiệu lực từ ngày 22/6/2018

Thông tư 286 – Phí, lệ phí an toàn thực phẩm

Chuyên mục: Thông tư Ngày đăng: Người đăng: .

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP