Chuyên mục: Văn bản khác

Quyết định số 145/QĐ-SNN ngày 29/6/2021 ban hành Quy định phân công và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Văn bản chỉ đạo, điều hành, Văn bản khác Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Sở Nông nghiệp ban hành Quyết định số 145/QĐ-SNN về việc Ban hành Quy định phân công và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vị quản lý của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. […]

Kế hoạch tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Văn bản khác Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-SNN ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại […]

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC TRONG THỜI GIAN CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CHI CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN TỈNH YÊN BÁI

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng, Tin tức - Sự kiện, Văn bản khác Ngày đăng: Người đăng: .

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch làm việc trong […]

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2020

Chuyên mục: Văn bản khác, Xúc tiến thương mại Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đăng tải tài liệu hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc xây dựng và thực hiện các dự án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại các sản phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2020.

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN XTTM

Chuyên mục: Văn bản khác Ngày đăng: Người đăng: .

 

CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TT

Chuyên mục: Văn bản khác Ngày đăng: Người đăng: .

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTg

Chuyên mục: Văn bản khác Ngày đăng: Người đăng: .

Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VỀ ĐẢM BẢO ATTP ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Văn bản khác Ngày đăng: Người đăng: .

Tài liệu hướng dẫn cụ thể về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở chế biến nông sản