Thông báo về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố các sản phẩm thực phẩm đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận. Để các cơ sở nắm được nội dung thực hiện tự công bố sản phẩm thực phẩm đúng theo quy định, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản đã ban hành Thông báo số 14/TB-QLCL ngày 01 tháng 7 năm 2021 về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Nội dung chi tiết như sau:

Bài viết liên quan:

Tuần lễ Giới thiệu sản phẩm nông sản, thủy sản tỉnh Yên Bái tại Hà Nội từ ngày 29/11 – 03/12/2023

Tổ chức đoàn công tác tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Tiền Giang

Quyết định 98/QĐ-CCQLCL về Ban hành Quy chế văn hóa công vụ

Bản tin thị trường nông sản tháng 11/2023

Kết nối cung – cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tại tỉnh Thanh Hóa năm 2023