Hướng dẫn thực hiện Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái hỗ trợ

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Nghị định số 80/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT);

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023;

Để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sử dụng nguồn ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023 theo đúng quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các DNNVV thuộc thẩm quyền quản lý về hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng

1.1. Phạm vi hỗ trợ

Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị (Chuỗi giá trị nông nghiệp, chế biến nông sản) trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

1.2. Đối tượng được hỗ trợ

Doanh nghiệp được hỗ trợ khi đảm bảo đồng thời các tiêu chí sau đây:

– Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và đáp ứng các quy định về tiêu chí xác định DNNVV tại Chương II, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

– DNNVV phải đáp ứng điều kiện tại Điều 23 hoặc Điều 24 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

2. Kinh phí hỗ trợ

Tổng kinh phí hỗ trợ: 744 triệu đồng (Bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng). Nguồn kinh phí hỗ trợ DNNVV từ ngân sách Trung ương được giao tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023.

3. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Năm 2023.

4. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ

Căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực và định hướng ưu tiên hỗ trợ trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc như sau:

– DNNVV nộp hồ sơ trước được hỗ trợ trước.

– DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ, DNNVV là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật được hỗ trợ trước.

– Trường hợp DNNVV đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau tại mục 5 văn bản này theo quy định thì doanh nghiệp được lựa chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất.

– Các nội dung hỗ trợ cho DNNVV do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ áp dụng cho cả doanh nghiệp siêu nhỏ đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định.

– DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hưởng các nội dung do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ không được trùng lặp với các nội dung hỗ trợ của các Sở khác, cụ thể như sau: Sở Khoa học và Công nghệ (nội dung hỗ trợ công nghệ – Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP); Sở Lao động Thương binh và Xã hội (nội dung hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực – Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP) và các nội dung hỗ trợ khác quy định tại Chương III của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

5. Nội dung hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

5.1. Hỗ trợ chi phí tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu tại DNNVV

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu tại doanh nghiệp nhưng không quá 50 triệu đồng/ khóa/ năm/ doanh nghiệp.

5.2. Hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị nhưng không quá 20 triệu đồng/ hợp đồng/ năm/ doanh nghiệp.

5.3. Hỗ trợ hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HACCP, ISO 22000,…).

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng/ hợp đồng/ năm/ doanh nghiệp.

5.4. Hỗ trợ chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (HACCP, ISO 22000,…).

Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 30 triệu đồng/ năm/ doanh nghiệp.

6. Về phương thức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ

– DNNVV gửi hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Qua Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, địa chỉ: Tổ 1, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) để xem xét, quyết định.

– Thành phần hồ sơ đề xuất gồm:

(1) Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ (theo mẫu tại phụ lục gửi kèm). Trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân sách đề nghị được hỗ trợ, báo giá của bên cung cấp (nếu có).

(2) Tài liệu xác định DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT.

(3) Các tài liệu liên quan trực tiếp khác (nếu có).

– Số lượng hồ sơ: 02 bộ. (Tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung đề xuất hỗ trợ là bản sao hoặc bản chụp từ bản gốc, bản chính và không cần chứng thực. Trường hợp cần thiết đề nghị DNNVV cung cấp bản chính hoặc bản gốc để đối chiếu thông tin).

– Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 17/4/2023.

Trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện các nội dung có liên quan, nếu chưa rõ đề nghị liên hệ với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, số điện thoại 0945 982 845 (đ/c Hoàng Văn Toàn – Phó Chi cục trưởng) hoặc 0988 965 994 (đ/c Nguyễn Thùy Dương – Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng, chế biến thương mại nông sản) hoặc truy cập Website: https://sonongnghiep.yenbai.gov.vn hoặc https://chicucqlclyenbai.gov.vn để được hướng dẫn, giải đáp.

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan:

Định hướng chỉ đạo công tác chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường

Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024

Bản tin thị trường tháng 3/2024

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024