Quyết định số 153/QĐ-SNN Phê duyệt kế hoạch thực hiện hỗ trợ DNNVV năm 2023

Ngày 16/10/2023, Sở Nông nghiệp ban hành Quyết định số 153/QĐ-SNN về việc Phê duyệt kế hoạch thực hiện hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nông nghiệp sử dụng nguồn ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Theo đó:

  • Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
  • Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ: 07 doanh nghiệp
  • Tổng kinh phí thực hiện: 365.200.000 đồng
  • Thời gian hỗ trợ: Năm 2023
  • Cơ quan hỗ trợ DNNVV: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái

Chi tiết tại:

Bài viết liên quan:

Định hướng chỉ đạo công tác chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường

Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024

Bản tin thị trường tháng 3/2024

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024