Thông báo về việc hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nông nghiệp năm 2023

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-CCQLCL ngày 26/9/2023 của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc Thành lập Tổ thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị lĩnh vực nông nghiệp năm 2023;

Căn cứ hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị của các doanh nghiệp;

Căn cứ kết quả thẩm định của Tổ thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị lĩnh vực nông nghiệp năm 2023;

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản thông báo 07 doanh nghiệp đủ điều kiện để hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nông nghiệp, cụ thể như sau:

  1. Công ty cổ phần NYA
  2. Công ty TNHH chế biến thủy sản sạch Hải Hà
  3. Công ty TNHH Yamazaki Việt Nam
  4. Công ty TNHH Linh Thuận Văn Chấn
  5. Công ty TNHH chè Hiền Từ
  6. Công ty TNHH Thanh An Văn Chấn
  7. Công ty cổ phần chè Shan Tuyết

Chi tiết tại:

Bài viết liên quan:

Định hướng chỉ đạo công tác chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường

Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024

Bản tin thị trường tháng 3/2024

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024