Kế hoạch số 33/KH-CCQLCL về hỗ trợ DNNVV

Ngày 30/10/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 33/KH-CCQLCL về việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nông nghiệp năm 2023.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là hỗ trợ 07 DNNVV sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ được hỗ trợ tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch như sau:

Bài viết liên quan:

Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024

Kế hoạch số 33/KH-CCQLCL về hỗ trợ DNNVV

Quyết định số 153/QĐ-SNN Phê duyệt kế hoạch thực hiện hỗ trợ DNNVV năm 2023

Thông báo về việc hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nông nghiệp năm 2023