Yên Bái phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn vừa ký ban hành quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 – 2030″

Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 – 2030” đưa ra mục tiêu tổng quát là đổi mới căn bản, toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước. Tạo lập và hình thành thói quen ứng dụng công nghệ số, đưa chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các mặt của đời sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân. Xây dựng mô hình chuyển đổi số của tỉnh vừa đáp ứng các tiêu chí chung chuyển đổi số theo định hướng của Trung ương, vừa thể hiện những đặc trưng riêng của tỉnh Yên Bái “chuyển đổi số giúp người dân hạnh phúc hơn”. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu chuyển đổi số trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đưa thứ hạng chỉ số chuyển đổi số tỉnh Yên Bái vào nhóm 15/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh. Đến năm 2030, hoàn thiện hạ tầng để thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh; ứng dụng sâu các công nghệ số mới trên cả ba trụ cột của chuyển đổi số: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; phấn đấu nâng thứ hạng chỉ số chuyển đổi số tỉnh Yên Bái (DTI) vào nhóm 10/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đề án đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong các lĩnh vực cụ thể gồm: nhận thức số; thể chế số; hạ tầng số; nền tảng và dữ liệu số; nhân lực số; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; các lĩnh vực ưu tiên theo Chương trình hành động số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; đảm bảo an toàn thông tin mạng phục vụ chuyển đổi số; tích hợp các chính sách, dự án, đề án chuyển đổi số khác đang triển khai trên địa bàn tỉnh.  

Nội dung chi tiết đề án như sau:

Bài viết liên quan:

Tuần lễ Giới thiệu sản phẩm nông sản, thủy sản tỉnh Yên Bái tại Hà Nội từ ngày 29/11 – 03/12/2023

Tổ chức đoàn công tác tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Tiền Giang

Bản tin thị trường nông sản tháng 11/2023

Kết nối cung – cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tại tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Yên Bái phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030