Chuyên mục: Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 145/QĐ-SNN ngày 29/6/2021 ban hành Quy định phân công và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Văn bản chỉ đạo, điều hành, Văn bản khác Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Sở Nông nghiệp ban hành Quyết định số 145/QĐ-SNN về việc Ban hành Quy định phân công và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vị quản lý của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. […]

Quyết định số 08/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chuyên mục: Quyết định, Tin tức - Sự kiện, Tỉnh Yên Bái, Văn bản chỉ đạo, điều hành Ngày đăng: Người đăng: .

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau đây là nội dung chi tiết của Quyết […]

Kế hoạch tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Văn bản khác Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-SNN ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại […]

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Văn bản quy phạm pháp luật Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản gửi tới quý bạn đọc nội dung “Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị”. Văn bản trên có hiệu […]

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC TRONG THỜI GIAN CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CHI CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN TỈNH YÊN BÁI

Chuyên mục: Chi cục Quản lý chất lượng, Tin tức - Sự kiện, Văn bản khác Ngày đăng: Người đăng: .

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch làm việc trong […]

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2020

Chuyên mục: Văn bản khác, Xúc tiến thương mại Ngày đăng: Người đăng: .

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đăng tải tài liệu hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc xây dựng và thực hiện các dự án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại các sản phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2020.

QUẢN LÝ PHỤ GIA THỰC PHẨM – THÔNG TƯ 24/2019/TT-BYT THAY THẾ THÔNG TƯ 27/2012/TT-BYT

Chuyên mục: Thông tư, Tin tức - Sự kiện Từ khóa: Ngày đăng: Người đăng: .

Thông tư số 24/2019/TT-BYT thay thế Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN XTTM

Chuyên mục: Văn bản khác Ngày đăng: Người đăng: .