Chuyên mục: Luật, pháp lệnh

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM SỐ 55

Chuyên mục: Luật, pháp lệnh Ngày đăng: Người đăng: .

Luật An toàn thực phẩm đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.