Chuyên mục: Luật, pháp lệnh

Luật số 10/2022/QH15

Chuyên mục: Luật, pháp lệnh Ngày đăng: Người đăng: .

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 bao gồm 91 […]

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM SỐ 55

Chuyên mục: Luật, pháp lệnh Ngày đăng: Người đăng: .

Luật An toàn thực phẩm đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.