Tag Archives: Cải cách hành chính

Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SNN ngày 23/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái về việc triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã ban hành Kế hoạch 01/KH-CCQLCL ngày 10/1/2023 về việc triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước (CCHC) năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, kế hoạch CCHC của ngành giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023.

– Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

– Kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và người dân của đội ngũ cán bộ, công chức của Chi cục được thực hiện nghiêm túc.

2. Yêu cầu

– Xác định công tác cải cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên, cải cách TTHC và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm.

– Công tác CCHC phải được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các mục tiêu đã đề ra trong các chương trình, kế hoạch của ngành. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các phòng được Chi cục giao chủ trì phụ trách. Tăng cường phối hợp giữa các phòng và các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Gắn công tác CCHC với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đảm bảo kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển.

– Bố trí kinh phí, nguồn lực và triển khai đúng, đủ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế của Chi cục.

– Tự kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong CCHC đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ 100% theo kế hoạch; gắn cải cách thủ tục hành chính với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

– Chủ động, đề xuất, áp dụng những giải pháp mới để nâng cao chất lượng công tác CCHC.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Hoàn thành 100% các nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC của Chi cục năm 2023 và các nhiệm vụ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Kế hoạch CCHC của Sở năm 2023. 

2. 100% các văn bản quy phạm pháp luật do Chi cục tham mưu các cấp ban hành, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) tối thiểu 10% so với năm 2022, để cung cấp dịch vụ công toàn trình.

4. 100% TTHC có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; trong đó 80% TTHC được tích hợp với Cổng dịch vụ công (DVC) tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

5. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%; tối thiểu 80% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.

6. 100% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; ít nhất 90% kết quả xử lý hồ sơ TTHC được đồng bộ đầy đủ trên Cổng DVCQG. 100% các giao dịch của Chi cục trên Cổng DVC tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử được xác thực điện tử.

 7. 100% cán bộ, công chức của Chi cục được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng giải quyết công việc, trong đó có ít nhất 30% số cán bộ, công chức được được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến.

8. 100% kiến nghị, phản ánh có liên quan đến ngành của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp nhận, xem xét và kịp thời xử lý theo quy định.

9. 100% kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra được xử lý theo quy định pháp luật. 90% các quyết định, kết luận sau thanh tra có hiệu lực pháp luật được thực hiện xong theo quy định.

10. Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng và được ký số đạt 100%.

III. NỘI DUNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

– Ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành về triển khai công tác CCHC năm 2023.

– Cử cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC đi tập huấn, bồi dưỡng.

– Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả CCHC quý, 6 tháng, năm và đột xuất. Chỉ đạo các phòng thường xuyên, định kỳ thực hiện tự kiểm tra công tác cải cách hành chính đã được phân công.

2. Cải cách thể chế

– Tham mưu các cấp ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Tự kiểm tra các văn bản trong lĩnh vực Chi cục quản lý do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. Thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục nghiệp vụ và tăng cường công tác phối hợp trong việc phát hiện, đề nghị xử lý các văn bản được ban hành có dấu hiệu trái pháp luật.

– Tăng cường rà soát văn bản trong lĩnh vực quản lý thuộc trách nhiệm rà soát của Chi cục, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước và tình hình thực tiễn nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn thiện, thống nhất, đồng bộ.

– Tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành.

– Đăng tải kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo về CCHC của Chi cục lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật và tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức tiếp cận, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

3. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

3.1. Về các TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp

– Ban hành các kế hoạch về kiểm soát TTHC và rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 nội dung đảm bảo chất lượng.

– Rà soát để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp, không cần thiết, gây vướng mắc, tốn kém cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

– Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

– Xây dựng báo cáo Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ (nếu có) và xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết TTHC đối với từng TTHC.

3.2. Về các TTHC của Chi cục và TTHC nội bộ

– Rà soát, thống kê các TTHC nội bộ (nếu có) của Chi cục báo cáo Sở theo quy định.

– Rà soát để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước của ngành.

– Xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong Chi cục.

– Rà soát lập danh mục, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các dịch vụ công đủ điều kiện đưa lên trực tuyến toàn trình, một phần thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

– Rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các TTHC để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

– Tiếp tục sắp xếp các tổ chức của Chi cục theo hướng giảm đầu mối, theo tinh thần Nghị quyết NQ số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW tỉnh Yên Bái.

– Tham mưu cho ngành ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục.

– Xây dựng số lượng, cơ cấu tuyển dụng công chức và lao động hợp đồng năm 2023. Tiếp tục xây dựng Đề án vị trí việc làm của Chi cục theo quy định.

– Tiếp tục tham mưu việc phân cấp, phân quyền để tạo điều kiện thuận lợi, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tránh việc lạm dụng quyền lực.

5. Cải cách chế độ công vụ

– Tiếp tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ gắn với vị trí việc làm.

– Triển khai kịp thời các quy định về cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức.

– Rà soát, vận động, đề xuất, tổng hợp cán bộ lãnh đạo, công chức, người lao động của Chi cục tinh giản biên chế theo các Nghị định của Chính phủ, gồm: Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung mội số điều của nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 143/2020/ND-CP ngày 10/12/2020 sửa đổi, bổ sung mội số điều của nghị định số 108/2014/NĐ-CP, báo cáo Sở NN và PTNT định kỳ 02 lần/năm.

– Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; lượng hóa các tiêu chí đánh giá và đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả công tác quản lý cán bộ, công chức, người lao động.

– Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động; xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, trì trệ, nhũng nhiễu, cản trở, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC.

6. Cải cách tài chính công

– Tiếp tục thực hiện các quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

– Thực hiện quản lý tài sản công theo quy định của Luật Quản lý tài sản công năm 2017 và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017.

7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

– Tiếp tục thực hiệu quả Chương trình hành động số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó tập trung tổ chức triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các các mô hình, nền tảng số nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong ngành.

– Đảm bảo văn bản đi được xử lý theo quy trình của Phần mềm quản lý công văn, điều hành và được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật).

– Tiếp tục triển khai các TTHC có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng DVC tỉnh với Cổng DVCQG; bảo đảm các giao dịch của Chi cục trên Cổng DVC tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh được xác thực điện tử. Thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

– Tăng cường cử cán bộ, công chức, viên chức đi tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

– Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả gải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

– Triển khai duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của Chi cục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Hành chính, tổng hợp:

 – Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc triển khai Kế hoạch CCHC năm 2023 của Chi cục; xây dựng báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC theo quy định

– Tham mưu Chi cục trong công chỉ đạo điều hành nhiệm vụ CCHC và các lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách thể chế, cải cách tài chính công; tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp; chuyển đổi số của Chi cục.

– Đề xuất cho Chi cục các giải pháp để nâng cao công tác CCHC của Chi cục năm 2023 và những năm tiếp theo.

– Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và thực thi nhiệm vụ, công vụ của Chi cục năm 2023.

 – Chủ trì, hướng dẫn các quy trình, thủ tục, hồ sơ xét công nhận sáng kiến theo quy định.

2. Phòng Quản lý chất lượng, chế biến thương mại nông sản:

– Thực hiện thường xuyên đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC của Chi cục trên website của Chi cục theo quy định.

– Tham mưu, xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC của Chi cục, kế hoạch thống kê rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục.

– Rà soát để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước của ngành.

– Xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong Chi cục.

– Rà soát lập danh mục, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các dịch vụ công đủ điều kiện đưa lên trực tuyến toàn trình, một phần thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các phòng kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.