CƠ CẤU TỔ CHỨC

  1. Lãnh đạo Chi cục

Lãnh đạo Chi cục gồm Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng.

– Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục; chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

– Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục;

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, , khen thưởng, kỷ luật , cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng, phó chi cục trưởng theo quy định của Pháp luật và phân cấp của tỉnh.

  1. Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục gồm 2 phòng:

– Phòng Hành chính, tổng hợp;

– Phòng Quản lý chất lượng, chế biến, thương mại nông sản.

Mỗi phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng và không quá 01 Phó trưởng phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng phòng vắng mặt, phó trưởng phòng được trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của phòng.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật  và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh Trưởng phòng và Phó trưởng phòng và công chức thuộc các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục theo quy định của Pháp luật và phân cấp của tỉnh.

  1. Biên chế.
  2. a) Biên chế công chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông được cấp có thẩm quyền giao.
  3. b) Căn cứ chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Chi cục xây dựng kế hoạch biên chế công chức báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.