Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 5/2023

Nguồn: Ban Chỉ đạo Phát triển Thị trường Nông sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bản tin lúa gạo (từ 13/3 – 17/3/2023)

Nguồn: Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn

Hướng dẫn thực hiện Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái hỗ trợ

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là […]

Bản tin thị trường nông sản tuần 49 (05/12 – 09/12)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bản tin thị trường nông sản tháng 12 năm 2022

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin tức - Sự kiện

Đào tạo, tập huấn - Tuyên truyền

Phân loại theo TT 38

Giám sát An toàn thực phẩm