Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm và thủy sản thuộc nguồn ngân sách tỉnh năm 2023

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản thuộc nguồn ngân sách tỉnh năm 2023, như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

1.1.1.  Đối với cán bộ cơ quan quản lý cấp huyện, cấp xã:

– Cập nhật, nâng cao kiến thức và triển khai có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư quy định về an toàn thực phẩm; nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra về kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản; các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Qua đó, nâng cao nghiệp vụ công tác quản lý chất lượng cho cán bộ cơ quan quản lý cấp huyện, xã.

– Tăng cường sự phối hợp về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm giữa cấp tỉnh và cấp địa phương trong hệ thống quản lý của ngành Nông nghiệp tỉnh Yên Bái.

 1.1.2. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản:

– Phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất, sơ chế, giết mổ, thu gom, đóng gói, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

1.2. Yêu cầu

– Cụ thể hóa các nội dung cần truyền đạt, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với các đối tượng học viên.

– Trao đổi, thảo luận trực tiếp với cán bộ, chủ cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, chấp hành các quy định về an toàn bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

2. Nội dung thực hiện

2.1. Quy mô

– Tổng số lớp: 15 lớp tập huấn; 670 học viên tại các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó:

+ 07 lớp cho cán bộ quản lý tại 07 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái (Thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, các huyện: Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn).

+ 08 lớp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản: 02 lớp tại Văn Chấn; 01 lớp/huyện, thị xã, thành phố tại: Thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ; các huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình và Trấn Yên).

2.2. Đối tượng

– Cán bộ: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Hỗ trợ dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện; Mặt trận tổ quốc cấp huyện; Hội Phụ nữ cấp huyện; Hội Nông dân cấp huyện; Đoàn Thanh niên cấp huyện; Cán bộ cấp xã.

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh: Chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất, sơ chế giết mổ, thu gom, đóng gói, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

2.3. Nội dung tập huấn

– Tập huấn hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản cho cán bộ cấp huyện, xã.

– Phổ biến các kiến thức cơ bản và các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với từng loại hình sản xuất, kinh doanh cũng như quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của Pháp luật.

Triển khai có hiệu quả các nội dung của:

– Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018; Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 24/01/2023; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018; Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018; Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022; Quyết định số 371/QĐ-BNN-QLCL ngày 19/01/2023; Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018; Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021; Hướng dẫn, áp dung quy trình thực hành sản xuất tốt (GMP), VietGAP, HACCP,… các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm,…

– Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 145/QĐ-SNN ngày 29/6/2021 về việc Ban hành Quy định phân công và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Cơ chế, chính sách về xúc tiến thương mại nông, lâm, thủy sản; các văn bản quy định về an toàn thực phẩm có liên quan.

2.4. Giảng viên

Các trưởng, phó phòng và chuyên viên Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái có chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.  

2.5 .Thời gian – địa điểm thực hiện

– Thời gian: Từ quý II đến quý III năm 2023.

– Địa điểm: Tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái.

2.6. Kinh phí

Theo Quyết định 13/QĐ-SNN ngày 13/01/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái.

3. Tổ chức thực hiện

– Giao phòng Quản lý chất lượng, chế biến, thương mại nông sản thực hiện nội dung tập huấn nghiệp vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho đối tượng là cơ sở sản xuất, kinh doanh; phòng Hành chính – Tổng hợp thực hiện nội dung tập huấn nghiệp vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho đối tượng là cán bộ quản lý cấp huyện, xã.

– Các phòng được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nội dung, thời gian kế hoạch đề ra.

Trên đây là nội dung Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc nguồn ngân sách tỉnh năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản kính mong các Sở, Ngành, các đơn vị có liên quan tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Bài viết liên quan:

Báo cáo Triển khai thực hiện các lớp tập huấn năm 2023

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm và thủy sản thuộc nguồn ngân sách tỉnh năm 2023