Báo cáo Triển khai thực hiện các lớp tập huấn năm 2023

Năm 2023, Chi cục đã tổ chức 16 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản với 770 học viên (đạt 128,3% so với kế hoạch), gồm:

+ 08 lớp với 413 học viên tham gia, học viên là các cơ sở sơ chế, chế biến,
kinh doanh nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý.

+ 07 lớp với 300 học viên tham gia là cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã của các
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

+ 01 lớp với 57 học viên theo đề nghị của Doanh nghiệp.

Kết quả cụ thể như sau:

Bài viết liên quan:

Báo cáo Triển khai thực hiện các lớp tập huấn năm 2023

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm và thủy sản thuộc nguồn ngân sách tỉnh năm 2023