Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024

Ngày 28/2/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái ban hành Công văn số 299/SNN-CCPT về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024. Một số nội dung chính như sau:

1. Phạm vi hỗ trợ: Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị (các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp) trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Đối tượng được hỗ trợ: Doanh nghiệp được hỗ trợ khi đảm bảo đồng thời các tiêu chí sau đây:

– Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và đáp ứng các quy định về tiêu chí xác định DNNVV tại Chương II, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

– Doanh nghiệp phải đáp ứng một trong hai điều kiện quy định tại:

+ Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và Điều 16 Thông tư số 06/2022/TTBKHĐT (Đối với DNNVV trong cụm liên kết ngành)

+ Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư số 06/2022/TTBKHĐT (Đối với DNNVV trong chuỗi giá trị)

3. Kinh phí hỗ trợ: 730 triệu đồng, nguồn kinh phí hỗ trợ DNNVV từ ngân sách Trung ương được giao tại Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 23/2/2024 của UBND tỉnh Yên Bái.

4. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Trong năm 2024.

5. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ: Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Tổ 1, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái)

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm

Bài viết liên quan:

Định hướng chỉ đạo công tác chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường

Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024

Bản tin thị trường tháng 3/2024

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024