Ban hành tờ rời tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2023

Thực hiện Kế hoạch về tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã xây dựng 02 tờ rời tuyên truyền về an toàn thực phẩm và đã được Sở Thông tin truyền thông cấp giấy phép xuất bản. Sau đây là nội dung của 02 tờ rời:

1. Tờ rời có nội dung: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm

2. Tờ rời có nội dung: Quy định mới về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Bài viết liên quan:

Định hướng chỉ đạo công tác chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường

Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024

Bản tin thị trường tháng 3/2024

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024