Kế hoạch tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2023

Ngày 07/3/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2023, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

– Thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, kiến thức về an toàn thực phẩm; góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

– Việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến về an toàn thực phẩm phải phù hợp, thiết thực và đạt hiệu quả với đối tượng và điều kiện thực tế trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

2. Nội dung và thời gian thực hiện

2.1. Nội dung

– Tổ chức thiết kế, biên soạn 02 loại tờ rời, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với công tác tuyên truyền về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

– Nội dung tờ rời đáp ứng các quy định về tuyên truyền an toàn thực phẩm theo quy định và được Sở Thông tin truyền thông cấp phép xuất bản.

–  Nội dung tờ rời:

+ Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm.

+ Quy định mới về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thủ tục hành chính cấp tỉnh).

2.2. Thời gian thực hiện

– Thiết kế, biên soạn, in ấn tờ rời: Quý I, II năm 2023.

– Tổ chức phát tờ rời: Trong năm 2023.

3. Tổ chức thực hiện

– Giao phòng Quản lý chất lượng, chế biến, thương mại nông sản tham mưu thiết kế, biên soạn nội dung tờ rời đảm bảo yêu cầu; phối hợp phòng Hành chính tổng hợp, kế toán hoàn thiện các nội dung thẩm định theo quy định. Tổ chức phát tờ rời đúng đối tượng, đảm bảo thời gian kế hoạch đề ra.

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan để thẩm định nội dung, thẩm định giá, ký hợp đồng in ấn…

– Hình thức phát tờ rời: Thông qua các lớp tập huấn, các đợt kiểm tra, thẩm định và phối hợp với các đơn vị liên quan để phát tờ rời đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến nông, lâm, thủy sản.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2023 của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Yêu cầu các phòng trong Chi cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc theo các quy định hiện hành./.

Bài viết liên quan:

Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình tuyên truyền về ATTP năm 2023

Ban hành tờ rời tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2023

Ban hành tờ rời tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2022