Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình tuyên truyền về ATTP năm 2023

Năm 2023, Chi cục triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền về an toàn thực phẩm: đã in và phát 18.000 tờ rời (đạt 100% so với kế hoạch) cho các huyện, thị  xã, thành phố, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm gồm: 9.000 tờ với nội dung Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm; 9.000 tờ với nội dung Quy định mới về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Kết quả thực hiện như sau:

Bài viết liên quan:

Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình tuyên truyền về ATTP năm 2023

Ban hành tờ rời tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2023

Ban hành tờ rời tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2022